COS写真[45P]_香风提比w_秀人网

COS写真[45P]_香风提比w_秀人网

 然有血出于口者,犯胃而不犯心;血出于舌者,犯心而不犯胃。连服四剂,惊者不惊,而悸者亦不悸也。

盖暑之热由外而入,之热由内而出。肺本生肾水,而不生肾火,恶骄子之凌犯也,其骄子因肺母之偏于肾水,乃上犯劫夺肺金之血,而肺又不肯遽予,故两相牵掣而咯血也。

 夫热入血室,男女皆有之,惟是男有热入血室之病者,乃风祛热而入之也;女子热入血室者,乃血欲出而热闭之,血化为热也。 一剂而厥定,再剂而身热解矣。

今经数年不死,皮肤又不流血,岂是水臌之症?夫痰盛则气闭,气行则痰消。

天下怪病,多生于痰,而痰病多成于湿,痰湿结而不散,往往有见鬼神而猝倒者。 二剂而可庆生全也。

而似淋者不淋,似疝者不疝,再服数剂,而痛如失也。甘温以退大热,复佐之以甘寒,使阳明之火相顺而不逆,转能健土于火宅之中,消烟于余氛之内。

Leave a Reply